Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

24. Tato czerwone, Mamo zielone!!! – Budowa Mini Miasteczka Ruchu drogowego na Osiedlu Niepodległości w Słupsku – I faza
Wojciech Szulc

Lokalizacja Okręg 1
Działka gruntu nr 277 w obrębie geodezyjnym 10 przy ul. Gen. Władysława Andersa 4 w Słupsku

Koszt zadania
183 579,00 zł

Opis zadania
Wnioskowane zadanie polega na organizacji Mini-miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Andersa. Inicjatywa ta łączy budowę miasteczka Ruchu Drogowego o bezpiecznej nawierzchni, z urządzeniami przeznaczonymi do nauki bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpiecznego korzystania z różnego rodzaju kąpielisk oraz wieloetapowy cykl zajęć edukacyjnych, prowadzonych przy udziale reprezentowanych przeze mnie członków grupy inicjatywnej, będących specjalistami: policjantami, kierowcami zawodowymi, lekarzami,ratownikami medycznymi, ratownikami wodnymi itp. W ramach realizacji niniejszego zadania należy zrealizować następujące działania: 1. Przygotowanie projektu architektoniczno - budowlanego mini-miasteczka ruchu drogowego W ramach tego działania w oparciu o warunki terenowe, obowiązujące przepisy oraz zasady bezpieczeństwa grupa inicjatywna sporządziła projekt architektoniczno - budowlany Mini Miasteczka Ruchu Drogowego, który stanowi załącznik do niniejszego zgłoszenia. 2. Złożenie zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach tego działania w oparciu o przygotowany przez nas projekt architektoniczno-budowlany należy złożyć do WUiAB zgłoszenie prac niewymagających pozwolenia na budowę. 3. Wykonanie prac ziemnych - zdjęcia warstwy wegetatywnej gruntu, wyrównanie terenu itp W ramach tego działania w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany wykonane powinny być prace przygotowujące teren pod wyłożenie nawierzchni i montaż urządzeń mini-miasteczka. Roboty te wymagać będą wsparcia geodezyjnego. 4. Wykonanie nawierzchni Mini miasteczka W ramach tego działania uprzednio przygotowany teren należy wyłożyć nawierzchnią bezpieczną zgodnie ze zgłoszonym projektem architektoniczno-budowlanym. 5. Oczyszczenie nawierzchni, wykonanie oznaczeń poziomych. W ramach tego działania wyłożona nawierzchnia należy oznaczyć oznaczeniami poziomymi, zgodnie z prawem o ruchu drogowym. 6. Dostawa oznaczeń pionowych W ramach tego działania na plac budowy mini - miasteczka należy dostarczyć znaki pionowe, zgodne z prawem o ruchu drogowym i odpowiadające zastosowanym oznaczeniom poziomym. 7. Montaż oznaczeń pionowych W ramach tego działania należy zamontować oznaczenia pionowe w miejscach do tego przeznaczonych. 8. Montaż urządzeń Miasteczka Ruchu Drogowego W ramach tego działania należy zainstalować urządzenia edukacyjne, zgodnie ze zgłoszonym projektem architektoniczno - budowlanym. 9. Montaż tablicy informacyjnej i wykonanie prac porządkowych W ramach tego działania należy wykonać prace porządkowe, niezbędne do tego, by mini - miasteczko zostało dopuszczone do bezpiecznej i higienicznej eksploatacji przez dzieci 10. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I W ramach tego działania dzieci zostaną zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz zasadami bezpiecznego zachowania się w pobliżu akwenów i kąpielisk. Zajęcia te w formie zabawy będą przygotowywane we współpracy ze specjalistami z naszej grupy inicjatywnej. Konspekt zajęć obejmował będzie: naukę znaków drogowych pionowych i oznaczeń poziomych adresowane do pieszych, sygnalizatory i sygnały w ruchu drogowym, zasady bezpiecznego przekraczania ulic, zasady przewożenia dzieci w samochodach i pojazdach komunikacji zbiorowej, znaki i sygnały używane na kąpieliskach. UWAGA! To działanie zostanie wykonane przez grupę inicjatywną nieodpłatnie jako nasz wkład w realizację zadania. 11. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II W ramach tego działania dzieci zostaną zapoznane z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz wpływem warunków atmosferycznych na zachowanie się pojazdów i uczestników ruchu. Zajęcia te w formie zabawy będą przygotowywane we współpracy ze specjalistami z naszej grupy inicjatywnej. Konspekt zajęć obejmował będzie: naukę podstawowych znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych adresowanych do kierowców, dopuszczalnych prędkości jazdy na poszczególnych kategoriach dróg i dla poszczególnych grup pojazdów, ruch pojazdów uprzywilejowanych, zjawiska atmosferyczne na drodze ( zamieć, gołoledź itp. ), zasady korzystania z telefonu alarmowego 112. UWAGA! To działanie zostanie wykonane przez grupę inicjatywną nieodpłatnie jako nasz wkład w realizację zadania. 12. Prace zabezpieczające infrastrukturę i sprzęt przed warunkami jesienno - zimowymi W ramach tego działania należy przygotować i zamontować uszczelnienia i osłony dla urządzeń Mini - miasteczka Ruchu Drogowego po to, by warunki zimowe nie doprowadziły do ich uszkodzenia lub pogorszenia stanu technicznego. Zabezpieczenia powinny obejmować co najmniej okrywę brezentową urządzeń zabezpieczoną przed urwaniem przez wiatr, zabezpieczenia elementów metalowych przed korozją itp. UWAGA! To działanie będzie wykonane przez grupę inicjatywną nieodpłatnie jako nasz wkład w realizację zadania. Cel podstawowy organizacji Mini-miastezka Ruchu Drogowego na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Andersa 4 to nabycie umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz w pobliżu akwenów wodnych przez dzieci do 3 roku życia, w tym zwłaszcza uczęszczające do Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku oraz przebywające w świetlicy środowiskowej, która mieści się w budynku przy ul. Gen. Andersa 4. Realizacja tego celu jest zależna od osiągnięcia poniższych celów szczegółowych: Cel szczegółowy 1: zorganizowanie Mini-miasteczka Ruchu Drogowego na terenie Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Gen. Andersa 4 w Słupsku. W ramach realizacji tego celu wykonana zostanie niezbędna infrastruktura Mini-miasteczka Ruchu Drogowego i urządzenia edukacyjne, niezbędne do nauki zasad bezpiecznego korzystania z dróg, ścieżek i chodników w formie zabawy. Cel szczegółowy 2: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i rodziców. W ramach realizacji tego celu reprezentowana przeze mnie grupa inicjatywna przygotuje i przeprowadzi zajęcia edukacyjne, kształtujące wiedzę i nawyki bezpiecznego poruszania się po drogach. Zajęcia te odbędą się w dwóch etapach. Etap pierwszy to bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo nad wodą - uwzględnia on ryzyka specyficzne dla okresu wakacyjnego. Etap drugi to bezpieczeństwo ruchu drogowego w sezonie zimowym, który uwzględni ryzyka specyficzne dla tego sezonu. Realizacja celu szczegółowego 2 odbędzie się w oparciu o wiedzę specjalistów, rekrutujących się spośród członków grupy inicjatywnej i przy wykorzystaniu ich doświadczenia zawodowego i życiowego. Zostanie wykonana nieodpłatnie. Cel szczegółowy 3: zapewnienie możliwości utrwalania i kształtowania nawyków bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym kolejnych roczników dzieci. W ramach realizacji tego celu grupa inicjatywna zobowiązuje sie do odpowiedniego zabezpieczenia infrastruktury i urządzeń Mini-miasteczka Ruchu Drogowego przed niekorzystnym wpływem jesienno - zimowych warunków atmosferycznych oraz wykonania ewentualnych napraw. Chodzi o to, by w niepogorszonym stanie miasteczko w następnych latach mogło służyć kolejnym dzieciom. Dodatkowo, we współpracy z mieszkańcami budynków przy ul. Gen. Andersa 6 oraz 8 będziemy strzegli urządzeń mini-miasteczka przed atakami wandalizmu. Cel szczegółowy 4: promocja celu i rezultatów tego zadania. W ramach realizacji tego celu grupa inicjatywna będzie na bieżąco publikować informacje o postępach w realizacji zadania na stronie http://zlobkislupsk.mojbip.pl oraz zainteresujemy nią lokalne media. Mini-miasteczko zostanie również oznaczone odpowiednią tablicą informacyjną, informującą o zasadach korzystania z miasteczka oraz źródeł sfinansowania jego powstania z budżetu Słupska w ramach budżetu partycypacyjnego. Chodzi nam o to, by wykreować wśród rodziców swoistą "modę" na naukę zasad bezpiecznego korzystania z dróg, ścieżek i chodników w formie zabawy, dostosowanej do ich możliwości poznawczych oraz rozpropagować inicjatywę lokalną jako jedną z form skutecznego zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności, opartych na spontanicznym zaangażowaniu ich w rozwiązywanie wspólnych problemów i uciążliwości. Zakładane mierzalne rezultaty niniejszego zadania przedstawiam w tabeli poniżej:
Uzasadnienie
Wypadki komunikacyjne stanowią największy odsetek uszkodzeń ciała oraz urazów u dzieci oraz podstawową przyczyną śmierci nagłej naszych milusińskich. Elektryzują i przerażają nas informacje o wypadkach z udziałem dzieci np. grudniowy wypadek dwunastoletniej Klaudii, śmierć dziesięcioletniego rowerzysty Maćka w lipcu 2014 czy siedemnastoletniego motocyklisty Mateusza w sierpniu 2013 roku. W tym kontekście nasz niepokój potęguje fakt, że już w krótce przez Osiedle Niepodległości przebiegać będzie główna arteria komunikacyjna miasta - ring wewnętrzny. Tak duża zmiana w układzie komunikacyjnym naszego osiedla istotnie podnosi ryzyko wypadku komunikacyjnego z udziałem dzieci, w tym zwłaszcza prawdopodobieństwo ciężkiegouszkodzenia ciała w trakcie takiego wypadku. Odczuwamy również palącą potrzebę wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa dzieci i ich rodziców w trakcie spacerów po chodnikach, placach zabaw, a nawet miejskich parkach, w tym zwłaszcza tam, gdzie funkcjonują ścieżki rowerowe. Obecna sytuacja, mimo dostrzegalnych starań władz miasta nadal jest daleka od oczekiwań: prawdziwą plagą są kolizje i najechania na rodzica z wózkiem bądź małe dziecko przez rowerzystów, łyżwo – i deskorolkarzy. Nie przesądzając o winie żadnej z grup uczestników ruchu nasuwa się nam oczywisty wniosek – pokutuje brak nawyków bezpiecznego poruszania się po ścieżkach i chodnikach oraz nieznajomość i nieprzestrzeganie zasad: ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności, poruszania się wyznaczoną ścieżką / pasem ruchu itp. Naszym zdaniem nie ma lepszego sposobu na poprawę poczucia bezpieczeństwa, jak ukształtowanie podstawowych podstaw i nawyków u jak najmłodszych dzieci. W ten sposób dziś – jako rodzice kilkulatków – będziemy czuli się bezpieczniej ze świadomością, że nasze dzieci nabyły te nawyki. W średnim i długim okresie skorzysta na tym ogół użytkowników chodników, ścieżek i dróg: dorastając dzieci objęte efektami naszej inicjatywy będą nauczone zasad bezpiecznego poruszania się na rolkach, rowerze czy motorowerze. Ponieważ jesteśmy miejscowością znajdującą się nieopodal wielu rzek i jezior oraz ze względu na bliskość morza Bałtyckiego chcemy, by nasza inicjatywa uwzględniła tą specyfikę. Istotne jest, by dzieci znały zasady bezpiecznego zachowania się w pobliżu wody, potrafiły zachować się w sytuacjach zagrożenia jak również poznały podstawowe zasady kierowania ruchem na morzu. Jako grupa inicjatywna chcemy aktywnie sprowadzać do minimum ryzyka związane z uczestnictwem naszych dzieci w ruchu drogowym. Pragniemy zgodnie z zasadą, „czym skorupka za młodu nasiąknie...” zaszczepić w dzieciach szacunek dla zasad ruchu drogowego. Podstawowym tego sposobem jest intensywna, możliwie jak najwcześniejsza edukacja w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach. Edukacja ta, aby być skuteczna, musi zostać oparta o zabawę. Ucząc dzieci poprzez zabawę przepisów ruchu drogowego i rozpoznawania sygnalizacji nad wodą czy w mieście, pozostawiamy im niepowtarzalne wspomnienia, które pozytywnym echem odbiją się w przyszłości. Jako grupa inicjatywna wyłoniliśmy spośród siebie osoby, które ze względu na wyszkolenie, wiedzę, umiejętności i wykształcenie mogą poprowadzić ciekawe i atrakcyjne dla dzieci zajęcia z zasad bezpiecznego zachowania się na drogach. Są wśród nas policjanci, kierowcy zawodowi, kolejarze, lekarze, ratownicy medyczni i marynarze. Dzięki przychylności i przy wsparciu Pani Dyrektor ZŻM w Słupsku udało nam się znaleźć miejsce, gdzie można byłoby urządzić Mini Miasteczko Ruchu Drogowego, w ramach którego odbywałyby się te zajęcia. Niestety, aby zrealizować ten plan, potrzebna jest nam niezbędna infrastruktura i urządzenia. Nasz projekt staraliśmy się sfinansować środkami, pochodzącymi ze źródeł pozabudżetowych ( Fundacja Kronenberga, Fundacja PZU, FIO itp. ). Dla przykładu, w ramach konkursu grantowego Fundacji AVIVA „ To dla mnie ważne” nasz projekt uzyskał ponad dwa tysiące głosów! Mimo, że nie uzyskaliśmy finansowania, skala poparcia ( 2073 osoby ) dla inicjatywy zorganizowania Mini – miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Gen. Władysława Andersa 4 dowiodła, jak ogromna jest potrzeba w tym względzie. Próbowaliśmy również pozyskać finansowanie tego zadania w ramach inicjatywy lokalnej. Tutaj również pomimo pozytywnej oceny projektu nie zdecydowano się na jego sfinansowanie. Barierą są pieniądze. Pełna realizacja załączonego projektu budowlanego Minimiasteczka Ruchu Drogowego stanowi koszt około 180 tysięcy złotych. Z tego względu podzieliliśmy nasze zamierzenia na cztery fazy realizacyjne. W ramach niniejszego wniosku chcemy zrealizować pierwszą fazę prac, obejmującą ciągi komunikacyjne, ustawienie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż części urządzeń. Realizacja tej fazy projektu umożliwia realizację zajęć dla naszych dzieci w zakresie bezpiecznego ruchu drogowego, bezpieczeństwa przejazdów kolejowych oraz bezpieczeństwa w ruchu pieszym. W kolejnych latach będziemy starać się o kolejne środki pozabudżetowe z konkursów grantowych lub FIO po to, by nasze miasteczko rozrosło się do pełnej funkcjonalności.
Kosztorys
Częsci składowe zadania Koszt
1. Działanie 1 - Przygotowanie projektu architektonicznego - budowlanego mini-miasteczka ruchu drogowego 1 500,00 zł
2. Działanie 2 - Złożenie zgłoszenia prac niewymagających pozwolenia na budowę 35,00 zł
3. Działanie 3 - Wytyczenie geodezyjne zaprojektowanych ciągów komunikacyjnych i miejsc montażu urządzeń mini-miasteczka 300,00 zł
4. Działanie 3 - Wykonanie prac ziemnych - zdjęcia warstwy wegetatywnej gruntu, oczyszczenie i wyrównanie terenu 23 040,00 zł
5, Działanie 4 - Wykonanie nawierzchni komunikacyjnej 9 534,00 zł
6. Działanie 4 - Wykonanie powierzchni piaskowej 6 180,00 zł
7. Działanie 5 - Oczyszczenie nawierzchni i wykonanie oznaczeń poziomych 900,00 zł
8. Działanie 6 - Dostawa oznaczeń pionowych 1 350,00 zł
9. Działanie 7 - Montaż oznaczeń pionowych 450,00 zł
10. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia statek (1) 16 000,00 zł
11. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia lokomotywa na torowisku (3) 8 750,00 zł
12. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia samochód (7) 10 500,00 zł
13. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia tor przeszkód (2) 34 000,00 zł
14. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia rondo karuzela (4) 7 200,00 zł
15. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia huśtawka (5) 4 200,00 zł
16. Wykonanie i montaż urządzenia domek z grą (6) 13 700,00 zł
17. Działanie 8- Wykonanie i montaż urządzenia ścianka manipulacyjna (8) 9 600,00 zł
18. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia samochody na sprężynach (9) 9 800,00 zł
19. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia ważka (10) 2 400,00 zł
20. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia budka ratownika (11) 6 700,00 zł
21. Działanie 8 - Wykonanie i montaż urządzenia domek aktywny (12) 10 500,00 zł
22. Działanie 9 - prace porządkowe 640,00 zł
23. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Kierowca w ruchu drogowym" 460,00 zł
24. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Policja drogowa" 460,00 zł
25. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczna kolej" 340,00 zł
26. Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczna żegluga" 1 200,00 zł
27. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczna kolej plaża" 460,00 zł
28. Działanie 10 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap I. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Pierwsza pomoc" 1 200,00 zł
29. Działanie 11 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Zima na drogach" 460,00 zł
30. Działanie 11 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Co oznacza znak drogowy" 460,00 zł
31. Działanie 11 - Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego - etap II. Opracowanie konspektu i przeprowadzenie zajęć "Bezpieczny piechur" 460,00 zł
32. Działanie 12 - Prace zabezpieczające infrastrukturę i sprzęt przed warunkami jesienno - zimowymi 800,00 zł
183 579,00 zł